Yleiset sopimusehdot
Olet tässä:   > Aloitussivu  > Yleiset sopimusehdot  

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

 

WERZALIT Deutschland GmbH

 

 
§ 1 Yleisiä tietoja – soveltamisala

(1) Sopimuksissa noudatetaan vain meidän sopimusehtojamme. Emme hyväksy asiakkaan ristiriitaisia tai sopimusehdoistamme poikkeavia tai niihin jotain lisääviä ehtoja, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.
(2) Sopimusehtojamme noudatetaan myös silloin, kun toimitamme tuotteita asiakkaalle rajoituksetta ja tietoisena asiakkaan ristiriitaisista tai sopimusehdoistamme poikkeavista ehdoista.
(3) Kaikki meidän ja asiakkaan välillä sovitut ehdot koskien tämän sopimuksen toimeenpanoa on kirjattu sopimustekstiin. Lisäykset tai muutokset on tehtävä kirjallisesti.

 
§ 2 Tarjous

Tarjouksemme annetaan sitoumuksetta, ellei tilausvahvistuksessa ole määritetty toisin. Sopimus astuu voimaan vasta sitten, kun olemme kirjallisesti vahvistaneet asiakkaan tarjoustamme vastaavan tilauksen tai kun tilaus pannaan täytäntöön.

 
§ 3 Saamamme toimitukset

(1) Meillä on oikeus vetäytyä sopimuksesta, jos emme saa tai emme saa ajoissa tilauksen täytäntöönpanoon tarvitsemiamme materiaaleja tai niitä ei toimiteta meille oikein, edellyttäen, että syy ei ole meissä.
(2) Jos voimme kohdan (1) nojalla vetäytyä sopimuksesta, meillä on velvollisuus viipymättä tiedottaa siitä asiakkaalle ja palauttaa asiakkaan suorittamat etumaksut viipymättä.

 
§ 4 Käyttöoppaiden ja asennusohjeiden noudattaminen

(1) Antamiamme käyttöoppaita ja asennusohjeita on noudatettava.
(2) Emme ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöoppaiden ja asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

 
§ 5 Hinnat – maksuehdot

(1) Jos tilausvahvistuksessa ei muuta mainita, sovelletaan ”hintaa tehtaalla", joka ei sisällä pakkaus-, lähetys- ja vakuutuskuluja. Pienissä tilauksissa pidätämme oikeuden käsittelykulujen veloittamiseen.
(2) Asiakkaan on maksettava toimituspäivänä voimassa olevan hinnaston mukainen hinta.
(3) Lain määräämä arvonlisävero ei sisälly ilmoittamiimme hintoihin. Se eritellään hinnassa laskutuspäivänä voimassa olevan lain mukaisesti.
(4) Jos tilausvahvistuksessa ei muuta mainita, ostohinta erääntyy nettomääräisesti (ilman vähennyksiä) maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun päiväyksestä.
(5) Jos maksu suoritetaan 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, asiakkaalla on oikeus 2 %:n alennukseen laskun nettosummasta.
(6) Asiakkaalla on nettoutus- ja takuupidätysoikeus vain, kun hänen vaatimuksensa on todettu lainvoimaiseksi ja riidattomaksi tai kun me olemme hyväksyneet sen.
(7) Meillä on oikeus siirtää saatavamme asiakkaalta kolmannelle osapuolelle.
(8) Jos asiakas ei ole maksanut saatavaa ajoissa ja tapahtuu maksuviivästys, voidaan kaikki asiakkaaseen kohdistuvat saatavat asettaa erääntyväksi.

 
§ 6 Osatoimitus ja toimitus pyynnöstä

(1) Meillä on oikeus toimittaa tilaus erissä.
(2) Jos toimituksesta osatoimituksina tai pyynnöstä on nimenomaisesti sovittu, voimme purkaa sopimuksen kohtuullisen 4 viikon lisäajan kuluttua tai vaatia kokonaishintaa asettamalla kaikki tilatut tuotteet valmiiksi.
Jos asiakas ei kuitenkaan sovitulla tavalla vastaanota tai pyydä sovittuja osatoimituksia, pidätämme oikeuden veloittaa tältä syntyneet varastointi- ja korkokustannukset.
(3) Pyynnöstä tilatuille tavaroille asiakkaan on esitettävä toimituspyyntö kokonaisuudessaan 6 kuukauden sisällä, viimeistään kuluvan vuoden 30. marraskuuta mennessä, ellei lyhyemmästä määräajasta ole erikseen sovittu.
Toimituspyyntö on esitettävä meille jättäen sopivan ennakon ennen toimituspäivää.
Toimituspyyntöajan aikana esiintyvät hinnankorotukset tulevat maksettavaksi kokonaisuudessaan.

 
§ 7 Toimitusaika

(1) Toimitusaikaa koskevat tiedot annetaan sitoumuksetta, ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu.
(2) Toimitusvelvollisuutemme edellyttää, että asiakas on täyttänyt kaikki velvollisuutensa oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Kanneoikeus täyttämättömän sopimuksen johdosta säilyy.
(3) Jos asiakas syyllistyy maksun laiminlyöntiin tai jos hän rikkoo velvoitteitaan muulla tavalla, meillä on oikeus vaatia hyvitystä meille siihen mennessä aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien kaikki mahdolliset lisäkustannukset. Oikeus lisävaatimuksiin säilyy.
(4) Jos kohdan (3) edellytykset täyttyvät, vastuu tuotteen tuhoutumisen tai pilaantumisen vaarasta siirtyy asiakkaalle sinä ajankohtana, jona asiakas laiminlyö maksun tai pyytää maksun lykkäystä.
(5) Jos toimitusajan ylitys johtuu meistä, asiakas voi vetäytyä sopimuksesta ilmoitettuaan meille ensin kirjallisesti sopivan toimitusajan pidennyksen ja tämäkin on ylitetty. Sopivan toimitusajan pidennyksen on oltava vähintään neljä viikkoa.
(6) Jos toimitus estyy ylivoimaisen esteen (”force majeure“) vuoksi, toimitusaikaa pidennetään ylivoimaisen esteen vaikutusajan verran. Ylivoimainen este on meistä riippumaton ennakoimaton olosuhde, joka vaikeuttaa toimituksen suorittamista huomattavasti tai tekee sen mahdottomaksi. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi lakot, viranomaistoimet, raaka-aineiden toimitushäiriöt sekä tulvien, tulipalojen, konerikkojen jne. aiheuttamat tuotantokatkokset, ja niiden katsotaan muodostavan meille ylivoimaisen esteen riippumatta siitä, vaikuttaako kyseinen olosuhde suoraan meihin vai alihankkijoihimme. Jos mainitut olosuhteet kestävät yli neljä kuukautta, meillä on oikeus vetäytyä sopimuksesta. Asiakkaan pyynnöstä meidän on ilmoitettava, vetäydymmekö sopimuksesta vai suoritammeko toimituksen itse määrittämämme sopivan toimitusajan pidennyksen kuluessa.

 
§ 8 Kuljetus ja riskin siirtyminen

(1) Jos muuta ei erikseen sovita, me päätämme kuljetusvälineen ja kuljetusreitin ilman velvollisuutta valita nopeinta ja halvinta mahdollisuutta
(2) Riski siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet luovutetaan toimittavan tehtaan varastosta kuljetusliikkeen edustajalle. Tämä pätee myös erissä suoritettaviin toimituksiin. Jos asiakas ei ota tuotteita vastaan ilman hyväksyttyä syytä, jos toimitus viivästyy asiakkaasta johtuvista syistä, tai jos asiakas ei pyydä pyynnöstä toimitettavien tuotteiden toimittamista määrätyssä ajassa, riski siirtyy asiakkaalle.
(3) Jos tuotteet varastoidaan meidän tiloissamme, asiakkaan on maksettava meille varastoinnista normaali varastointimaksu. Jos tuotteita varastoidaan kolmannen osapuolen varastossa, asiakas maksaa tästä aiheutuvat kulut.
(4) Jos tuotteet vahingoittuvat tai katoavat kuljetuksen aikana, asiakkaan on viipymättä tehtävä siitä seikkaperäinen selvitys.

 
§ 9 Vastuu puutteista

(1) Asiakkaan oikeus saada korvausta tuotteessa olevista puutteista edellyttää, että tätä on haettu asianmukaisesti Saksan kauppalain kohdan ”§ 377 HGB” mukaisella tarkastus- ja muutoksenhakumenettelyllä.
(2) Jos tuotteessa on puute, me ratkaisemme, korvataanko puute korjaamalla puutteellinen tuote vai toimittamalla uusi moitteeton tuote. Jos päädytään puutteen korjaamiseen, vastuu kaikkien puutteen korjaamisesta aiheutuvien kulujen, erityisesti kuljetus-, järjestely-, työ- ja materiaalikulujen maksamisesta on meillä, edellyttäen, että nämä kulut eivät kasva sen vuoksi, että kyseinen tuote on viety muualle kuin sen käyttöpaikkaan, jossa me olemme sopimuksen perusteella olettaneet sen sijaitsevan.
(3) Jos puutteen korjaaminen epäonnistuu, asiakas voi halutessaan vetäytyä sopimuksesta tai hän voi saada maksualennuksen.
(4) Noudatamme voimassa olevan lain määräyksiä, jos asiakas esittää vahingonkorvausvaatimuksia, jotka perustuvat meidän tahalliseen tai karkeaan laiminlyöntiimme. Jos sopimusrikkomus ei ole puoleltamme tahallinen, vahingonkorvausvastuumme rajoittuu joka tapauksessa ennakoitavissa oleviin, tavallisesti syntyviin vahinkoihin.
(5) Noudatamme voimassa olevan lain määräyksiä myös siinä tapauksessa, että olemme rikkoneet jotain huomattavaa sopimusvelvoitetta (kardinaalivelvoite). Tässä tapauksessa vahingonkorvausvastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin, tavallisesti syntyviin vahinkoihin.
(6) Jos asiakkaalle määrätään korvaus vahingosta eikä korvausta suorituksesta, korvausvastuumme rajoittuu ennakoitavissa oleviin, tavallisesti syntyviin vahinkoihin.
(7) Vastuu tarkoituksellisesta, henkeä, ruumista tai terveyttä loukkaavasta teosta säilyy. Tämä pätee myös tuotevastuulain mukaiseen pakottavaan vastuuseen.
(8) Jos edellä olevissa kohdissa ei ole määrätty toisin, vastuu on suljettu pois.
(9) Noudatetaan lain kohdan ”§§ 478, 479 BGB” mukaista vanhenemisaikaa.

 
§ 10 Puutteita koskevien vaatimusten vanhenemisaika

(1) Puutteita koskevien vaatimusten vanhenemisaika on 12 kuukautta.
(2) Tuotteella, jota on käytetty sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen rakennustoiminnassa, ja joka on aiheuttanut vian rakennelmassa, vanhenemisaika on kaksi vuotta, ellei sillä, joka on asentanut tuotteen rakennelmaan, ole ollut yli kahta vuotta aikaa todeta tuotteen puutteellisuus ja esittää tätä koskeva vaatimus omalle sopimuskumppanilleen. Tässä tapauksessa pätee tämä vanhenemisaika, kuitenkin enintään se vanhenemisaika, joka on määritetty lain kohdassa ”§ 438 Abs. Ziff. 2 lit. b BGB“.

 
§ 11 Muut vahingonkorvausvaateet

(1) Jos edellä olevissa kohdissa ei ole määrätty toisin, asiakkaan vahingonkorvaus- ja hinnanalennusvaatimukset (jäljempänä: vahingonkorvausvaatimukset), riippumatta niiden oikeudellisesta perusteesta, erityisesti koskien sopimusvelvoitteiden rikkomista ja luvatonta käsittelyä, hylätään.
(2) Tämä ei päde tilanteisiin, joissa on kyse tahallisesta, karkeasta laiminlyönnistä, henkeä, ruumista tai terveyttä loukkaavasta teosta tai huomattavan sopimusvelvoitteen rikkomisesta. Huomattavan sopimusvelvoitteen rikkomista koskeva vahingonkorvausvaatimus on kuitenkin rajoitettu sopimuksen tyypistä riippuviin ennakoitavissa oleviin vahinkoihin, jos kyse ei ole tahallisesta tai karkeasta laiminlyönnistä tai henkeä, ruumista tai terveyttä loukkaavasta teosta. Todistustaakan siirto asiakkaalle ei ole yhteydessä edellä oleviin säädöksiin.

 
§ 12 Omistuksenpidätys

(1) Pidätämme omistusoikeuden tuotteeseen siihen asti, kunnes olemme saaneet kaikki kyseisen asiakkaan konttokuranttisuhteeseen (liikesuhde) liittyvät saatavat. Varauma koskee varmennettua saldoa. Jos asiakas toimii sopimuksen vastaisesti, erityisesti koskien maksuja, meillä on oikeus ottaa tuote takaisin itsellemme. Ennen kuin otamme tuotteen takaisin itsellemme, olemme vetäytyneet sopimuksesta. Otettuamme tuotteen takaisin meillä on oikeus realisoida se. Realisoinnista saatu tulo – josta on vähennetty realisoinnista aiheutuneet kulut – vähennetään meille asiakkaalta kuuluvista saatavista.
(2) Asiakas on velvollinen käsittelemään tuotetta hyvin. Hänen velvollisuutenaan on erityisesti vakuuttaa tuote riittävästi omalla kustannuksellaan tulipalolta, vesivahingoilta ja varkauksilta ja vakuutus on otettava tuotteen uusarvoon. Jos tarvitaan huolto- ja tarkastustöitä, asiakkaan on teetettävä ne ajoissa omalla kustannuksellaan.
(3) Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava meille kirjallisesti, jos häneen kohdistuu ulosmittaus tai muita vastaavia kolmansien osapuolten toimenpiteitä. Jos kolmas osapuoli ei voi maksaa meille kannemenettelystä aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja ja oikeudenkäynnin ulkopuolisia kuluja Saksan siviiliprosessilain kohdan ”§ 771 ZPO Dritt“ (muutoksenhakukanne) mukaisesti, asiakkaan on maksettava ne hänen puolestaan.
(4) Asiakkaalla on oikeus myydä tuote edelleen normaalilla menettelyllä. Saadusta maksusta hän suorittaa meille tästä hetkestä alkaen kaikki saatavamme laskun lopulliseen summaan asti (mukaan lukien arvonlisävero), eikä hän vähennä saatavista kuluja, joita hänelle aiheutuu tuotteen myymisestä edelleen ostajalle tai kolmannelle osapuolelle. Täten me hyväksymme luovutuksen. Tämä pätee riippumatta siitä, myydäänkö tuote edelleen jalostettuna vai ei. Asiakkaalla säilyy oikeus periä tämä saatava myös luovuttamisen jälkeen. Valtuutemme periä tämä saatava itse säilyy koskemattomana. Pidättäydymme saatavan perimisestä itse, jos asiakas täyttää maksuvelvoitteensa meille sopimuksen mukaisesti, ei pyydä maksun lykkäystä ja erityisesti ei hakeudu maksukyvyttömyysmenettelyyn tai hae velkasovittelua tai maksujen lakkautusta. Jos näin on, voimme pyytää asiakasta selvittämään meille luovutetut saatavansa ja niiden velalliset. Lisäksi hänen on annettava kaikki perintää varten tarvittavat tiedot, niihin liittyvät asiakirjat ja tiedotettava luovutuksesta velalliselle (kolmannelle osapuolelle).
(5) Tuotteen muokkaaminen tai muuttaminen asiakkaan toimesta on aina hyväksytettävä meillä. Jos tuote yhdistetään toisiin tuotteisiin, jotka eivät kuulu meille, saamme yhteisomistajuuden uuteen tavaraan siinä suhteessa, mikä tuotteemme arvo on suhteessa toisiin muokattuihin tuotteisiin sillä hetkellä, kun muutos on tehty. Muokkauksen yhteydessä syntyneisiin tavaroihin pätee muuten samat määräykset kuin varaumalla toimitettuun tuotteeseen.
(6) Jos tuote yhdistetään erottamattomasti toisiin tuotteisiin, jotka eivät kuulu meille, saamme yhteisomistajuuden uuteen tavaraan siinä suhteessa, mikä tuotteemme arvo on suhteessa toisiin yhdistettyihin tuotteisiin sillä hetkellä, kun yhdistäminen on tehty. Jos yhdistäminen tapahtuu siten, että asiakkaan tavara on pääosa, pidetään sovittuna, että asiakas siirtää yhteisomistajuuden meille. Asiakas varaa näin syntyvän yksinomistajuuden tai yhteisomistajuuden meille.
(7) Asiakas vakuuttaa saatavamme kolmannen esittämien vaatimusten varalta, jotka syntyvät tuotteen yhdistämisestä kiinteään omaisuuteen.
(8) Sitoudumme vapauttamaan meille asetettuja vakuuksia asiakkaan pyynnöstä siltä osin kuin vakuuksien realisoitava arvo ylittää vakuutetut saatavat yli 10 %:lla. Me päätämme, mitä vakuuksia vapautetaan.

 
§ 13 Räätälöidyistä tuotteista aiheutuvat erityiskustannukset

(1) Jos ostamme tai valmistamme itse puristustyökaluja/-muotteja asiakkaan tuotteiden valmistamiseksi, asiakas maksaa tästä aiheutuvat kulut. Sitoudumme olemaan käyttämättä näitä työkaluja tuotteiden valmistamiseen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan hyväksyntää. Tämä sitoumus päättyy kaksi vuotta sen jälkeen, kun puristustyökaluja/-muotteja viimeksi käytettiin asiakkaan tilausten valmistamiseen.
(2) Puolet kokonaiskuluista erääntyy maksettavaksi tilauksen yhteydessä. Toinen puolikas on maksettava ensimmäisen tällä työkalulla valmistetun näytteen toimittamisen jälkeen.
(3) Työkalun normaalin käytön ja huollon ylittävistä toimenpiteistä, kuten muutostöistä, osien vaihtamisesta ja korjaamisesta aiheutuvat kulut ovat asiakkaan vastuulla.

 
§ 14 Ylitoimitus erikoistilausten yhteydessä

Erikoistilauksissa, kuten esimerkiksi erikoismaalauksia, erikoiskoristeluja, erikoispintarakenteita sisältävissä tilauksissa pidätämme oikeuden korkeintaan 10 % ylitoimitukseen. Asiakkaan on maksettava toimitetut ylimääräiset tuotteet.

 
§ 15 Asiakkaan omat rakenteet

Asiakkaan itse laatimien osien tai tavaroiden sisältämien osien rakenteille ei myönnetä mitään takuuta emmekä ota niistä mitään vastuuta. Erityisesti emme ota mitään vastuuta sellaisiin osiin perustuvan rakenteen asianmukaisuudesta, kun vahvistamme näiden osien valmistusta koskevan tilauksen.

 
§ 16 Oikeuspaikka – suorituspaikka

(1) Oikeuspaikka on meidän toimipaikkamme. Meillä on oikeus nostaa kanne myös asiakkaan kotipaikan oikeudessa.
(2) Noudatetaan Saksan liittotasavallan lakia. YK:n kauppaoikeus ei päde.
(3) Ellei tilausvahvistuksessa ole määritetty toisin, toimipaikkamme on suorituspaikka.
(4) Asiakas vastaa kaikista häntä vastaan kohdistuvista, Saksan ulkopuolella tapahtuvista oikeustoimista aiheutuvista maksuista, kuluista ja kustannuksista.

 
§ 17 PEFC-sertifiointi

Kaikki tuotenumerot, joita ei ole merkitty tähdellä (*) tilausvahvistuksessa, rahtikirjassa ja laskussa, ovat 100 %:sesti PEFC-sertifioituja PEFC-sertifiointinumerolla HW-Zert GmbH HW-CoC-0296-13.

 
§18 Viivästyskorot

Mikäli asiakas ei ole yrittäjä, meillä on maksun myöhästyessä oikeus vaatia korkoa, joka on suuruudeltaan Saksan keskuspankin kulloinkin voimassa oleva peruskorko lisättynä 5 prosenttiyksiköllä.
Mikäli asiakas on yrittäjä, meillä on maksun myöhästyessä oikeus vaatia korkoa, joka on suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva peruskorko lisättynä 8 prosenttiyksiköllä. Tämän lisäksi pidätämme oikeuden käsittelykulujen veloittamiseen.
Vaatimus suuremmasta myöhästymisestä aiheutuneen vahingon korvaamisesta ei ole poissuljettu. Asiakkaillamme on nimenomaisesti oikeus osoittaa, että vahinkoa ei ole syntynyt, tai se on olennaisesti pienempi kuin olemme esittäneet.


 
HALLINTO/PÄÄKONTTORI SAKSA

WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70

D-71720 Oberstenfeld

 

Puh.:
+49 (0) 70 62/50 - 0
Faksi:
+49 (0) 70 62/50 - 208

 

Sähköposti:

© 2019 
WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70
D-71720 Oberstenfeld

Puhelinkeskuksen aukioloajat:
ma–to 7.00 - 12.00
  13.00 - 16.45
pe 7.00 - 12.00
+49-(0)7062 / 50 - 0

Faksi:
+49-(0)7062 / 50 - 208