HOME
 | 
PRODUKTY
 | 
SERWIS
 | 
AKTUALNOŚCI
 | 
FIRMA
 | 
KONTAKT
OWS
Jesteś w tym miejscu:   > Home  > OWS  

OWS

Ogólne warunki sprzedaży

 

WERZALIT Deutschland GmbH

 

 
§1 Informacje ogólne/Zakres obowiązywania

(1) Nasze warunki sprzedaży są ostateczne. Inne warunki sprzedaży ustalone przez klienta, sprzeczne lub odbiegające od naszych nie będą przez nas uznawane, chyba że wyrazimy pisemną zgodę na ich akceptowanie.
(2) Nasze warunki sprzedaży obowiązują również wtedy, gdy zrealizujemy w całości dostawę do klienta znając inne warunki sprzedaży ustalone przez klienta, będące sprzeczne lub odbiegające od naszych.
(3) Wszystkie ustalenia między nami a klientem, dotyczące realizacji zlecenia zostały zawarte pisemnie w niniejszej umowie. Uzupełnienia i zmiany wymagają formy pisemnej.

 
§2 Oferta

Nasza oferta jest niewiążąca, o ile nie wyniknie inaczej z potwierdzenia zlecenia. Zawarcie umowy dojdzie do skutku dopiero wtedy, gdy pisemnie potwierdzimy zlecenie określone przez klienta na podstawie oferty, lub też wykonamy zlecenie.

 
§3 Dostawa

(1) Powodem do odstąpienia od umowy będzie sytuacja, gdy nie otrzymamy dostawy, otrzymamy dostawę z opóźnieniem, bądź otrzymamy ją w sposób nieprawidłowy, chyba że wyniknie to z naszej winy.
(2) W razie możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z ust. (1), zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o tym klienta i niezwłocznie zapłacić mu za dotychczas wykonane usługi.

 
§4 Przestrzeganie instrukcji obsługi i wytycznych montażowych

(1) Należy przestrzegać naszych instrukcji obsługi i wytycznych montażowych.
(2) Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi i wytycznych montażowych.

 
§5 Ceny/Warunki płatności

(1) O ile nie będzie wynikało inaczej z potwierdzenia zlecenia, wiążące są nasze ceny fabryczne, bez doliczenia ceny za opakowanie, a także bez kosztów wysyłki i ubezpieczenia. Przy mniejszych zleceniach zastrzegamy sobie prawo doliczenia opłat manipulacyjnych.
(2) Klient płaci cenę obowiązującą w dniu dostawy.
(3) Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT. Kwota podatku zgodna z ustawową stawką w dniu wystawienia faktury zostanie wyszczególniona oddzielnie na fakturze.
(4) O ile nie wyniknie inaczej z potwierdzenia zlecenia, cena zakupu netto (bez potrącenia) będzie płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
(5) W wypadku dokonania płatności w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, klient będzie mógł odliczyć 2 % skonta od sumy faktury netto.
(6) Prawo do potrącenia i prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia przysługują klientowi tylko w wypadku, gdy jego roszczenia wzajemne zostaną stwierdzone mocą prawa, bez ich zakwestionowania lub też zostaną przez nas uznane.
(7) Przysługuje nam prawo odstąpienia stronie trzeciej naszych wierzytelności wobec odbiorcy.

(8) W przypadku zaistnienia zwłoki w płatności wierzytelności przez odbiorcę, możliwe będzie domaganie się od odbiorcy wszystkich pozostałych wierzytelności.

 
§6 Dostawa częściowa i dostawa na wezwanie zamawiającego

(1) Przysługuje nam prawo dostarczania częściowych usług.
(2) W wypadku uzgodnienia sposobu dostawy w częściach lub na wezwanie zamawiającego, po upływie dodatkowego terminu wynoszącego cztery tygodnie będziemy mogli odstąpić od umowy lub też zażądać całej uzgodnionej ceny za całą ilość towaru.
Jednakże gdy klient nie odbierze bądź nie przyjmie zlecenia realizacji zamówienia uzgodnionych wcześniej ilości częściowych, zastrzegamy sobie prawo doliczenia powstałych kosztów związanych z magazynowaniem oraz należnych odsetek.
(3) Pełne wykonanie zlecenia realizacji zamówienia towaru przez klienta, w wypadku towarów wysyłanych na wezwanie zamawiającego, musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej do 30 listopada roku kalendarzowego, chyba że uzgodniony został wyraźnie wcześniejszy termin.
Żądanie dostawy musi do nas nadejść w odpowiednim czasie przed wyznaczonym terminem dostawy.
Wzrosty cen w czasie wykonywania zlecenia realizacji zamówienia obowiązują w pełnym zakresie.

 
§7 Czas dostawy

(1) Informacje o czasie dostawy są niewiążące, chyba że zostanie uzgodnione coś innego.
(2) Przestrzeganie naszego zobowiązania dostawy zakłada terminowe i prawidłowe wypełnienie wszystkich zobowiązań klienta. Zastrzegamy sobie prawu do zarzutu niewywiązaniu się z umowy.
(3) W wypadku gdy klient opóźni się z odbiorem lub złamie inne swoje zobowiązania, będzie nam przysługiwało prawo do żądania odszkodowania za szkody, włącznie z zwrotem za wszelkie dodatkowe nakłady. Zastrzegamy sobie prawo wysuwania innych roszczeń.
(4) Jeśli zaistnieją okoliczności z punktu (3), niebezpieczeństwo spodziewanego przepadnięcia lub przypadkowego pogorszenia się towaru przechodzi na klienta w momencie, w którym klient ma dokonać odbioru lub w którym nastąpiła zwłoka dłużnika.
(5) W wypadku gdy przekroczenie terminu wyniknie z naszej winy, klient będzie mógł odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wyznaczeniu nam dodatkowego terminu i po bezskutecznym upływie tego terminu. Dodatkowy termin musi wynosić co najmniej cztery tygodnie.
(6) W wypadku gdy nasza dostawa zostanie opóźniona z powodu wystąpienia sił wyższych, termin dostawy wydłuży się o czas trwania działania tych sił. Siłami wyższymi są również nieprzewidywalne i nie wynikające z naszej winy okoliczności, które mogłyby utrudnić bądź uniemożliwić nam dostawę, takie jak strajk, postępowania administracyjne, kłopoty z dostawą surowców, problemy z produkcją spowodowane zalaniem, pożarem, awarią maszyn itp., bez względu na to, czy wystąpią one u nas, czy u naszych poddostawców. W wypadku gdy wymienione okoliczności będą trwały dłużej niż cztery miesiące, będzie przysługiwało nam prawo do odstąpienia od umowy. Za żądanie klienta oświadczymy, czy będziemy rezygnować z umowy, czy też w ustalonym przez nas terminie zrealizujemy dostawę.

 
§8 Transport i przejście ryzyka

(1) O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, środki transportu i sposób transportu określamy my, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za to, że nasz wybór będzie najszybszą i najtańszą możliwością.
(2) Ryzyko przechodzi na klienta w chwili przekazania towaru w magazynie zakładowym osobie odpowiedzialnej za transport. Dotyczy to również dostaw częściowych. W wypadku gdy klient nie odbierze towaru bez uzasadnienia, przyczyna opóźnienia dostawy będzie leżała po stronie klienta, lub gdy klient w wypadku umowy na żądanie nie zażąda na czas dostawy, ryzyko przechodzi na niego.
(3) Klient zwróci nam koszty poniesione z tytułu magazynowania u nas towaru. W wypadku magazynowania towaru przez stronę trzecią, klient pokryje koszty strony trzeciej.
(4) W wypadku uszkodzenia lub utraty towaru podczas transportu, klient niezwłocznie nakaże spisanie faktycznego stanu towaru.

 
§9 Rękojmia

(1) Prawa do reklamacji wadliwego towaru przysługujące klientowi zakładają, że klient należycie wypełni obowiązek kontroli i złożenia reklamacji zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego.
(2) W wypadku stwierdzenia wady towaru, będziemy mieli prawo do dokonania wyboru między usunięciem wady lub dostarczeniem nowego towaru pozbawionego wad. W wypadku zdecydowania się na usunięcie wad, zobowiązujemy się do poniesienia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wad, w szczególności kosztów transportu, przejazdu, robocizny i materiałów, o ile koszty te nie wzrosną przez to, że towar został przeniesiony poza miejsce użycia, które zostało przyjęte przy zawieraniu umowy.
(3) W wypadku gdy usunięcie wad zakończy się niepowodzeniem, klient będzie miał prawo wyboru między odstąpieniem od umowy z zażądania obniżenia kosztów.
(4) Nasza rękojmia obejmuje ustawowe przepisy w wypadku gdy klient wysunie roszczenia odszkodowawcze za poniesione szkody, spowodowane celowym działaniem lub w wyniku rażącego niedbalstwa. W wypadku naruszenie przez nas umowy nie będzie spowodowane celowym działaniem, odpowiedzialność odszkodowawcza w takich wypadkach będzie się ograniczała do dających się przewidzieć, typowych szkód.
(5) Ponadto nasza rękojmia obejmuje ustawowe przepisy w wypadku naruszenia przez nas jakiegoś istotnego obowiązku wynikającego z umowy (obowiązek kardynalny). W takim wypadku odpowiedzialność odszkodowawcza będzie się ograniczała do dających się przewidzieć, typowych szkód.
(6) W wypadku przysługiwania klientowi roszczenia do odszkodowania za szkodę w zamian za wykonaną usługę, nasza rękojmia będzie się ograniczała do dających się przewidzieć, typowych szkód.
(7) Rękojmia z tytułu zagrożenia życia, pogorszenia stanu zdrowia lub uszkodzenia ciała pozostaje bez zmian. Dotyczy to również odpowiedzialności wymuszonej zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt.
(8) O ile wcześniej nie ustalono inaczej, rękojmia jest wykluczona.
(9) Okres przedawnienia wypadku cofnięcia dostawy zgodnie z §§ 478, 479 niemieckiego kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszony.

 
§10 Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

(1) Okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynosi 12 miesięcy.
(2) W wypadku gdy przedmiot zakupu został użyty do budowy zgodnie z jego przeznaczeniem i ujawniła się jego wada, okres przedawnienia wynosi dwa lata, chyba że osoba włączająca przedmiot zakupu do budowy, gwarantowała za przedmiot zakupu drugiej stronie umowy przez okres dłuższy niż dwa lata. W takim wypadku obowiązuje taki okres przedawnienia, nie dłuższy jednakże niż zgodnie z § 438 ust. pkt. 2 lit. b niemieckiego kodeksu cywilnego.

 
§11 Pozostałe roszczenia odszkodowawcze

(1) O ile wcześniej nie ustalono inaczej, klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wyrównania szkody (zwanej dalej: roszczeń odszkodowawczych), bez względu na ich powód prawny, w szczególności w wyniku naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego oraz niedozwolonego postępowania.
(2) Nie dotyczy to celowego działania lub rażącego niedbalstwa, roszczeń z tytułu zagrożenia życia, pogorszenia stanu zdrowia lub uszkodzenia ciała lub z tytułu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenie odszkodowawcze za naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy ogranicza się jednakże do szkód typowych dla umowy, dających się łatwo przewidzieć, o ile nie będą one wynikały z celowego działania lub rażącego niedbalstwa a także w przypadku narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku zdrowia. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie wiąże się z powyższymi regulacjami.

 
§12 Zabezpieczenie zastrzeżenia własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo do własności przedmiotu zakupu aż do chwili wpłynięcia wszystkich płatności z tytułu własności rzeczy sprzedanej (relacji handlowych) z klientem. Zastrzeżenie odnosi się do uznanego salda. W wypadku postępowania klienta wbrew postanowieniom umowy, w szczególności jeśli chodzi o opóźnienia w płatności, będziemy mieli prawo do zabrania przedmiotu zakupu. Z zabraniem przedmiotu zakupu wiąże się odstąpienie od umowy. Po zabraniu przedmiotu zakupu będziemy mogli przeznaczyć go do dalszego przetworzenia, a dochód z tego przetworzenia będzie doliczony do zobowiązań klienta - z odliczeniem poniesionych kosztów przetworzenia.
(2) Klient zobowiązuje się do dbania o przedmiot zakupu. W szczególności zobowiązuje się on do ubezpieczenia przedmiotu zakupu na własny koszt od pożaru, powodzi, szkód w wypadku kradzieży na kwotę równą wartości fabrycznie nowego towaru. W wypadku wykonywania obowiązkowych prac konserwacyjnych i przeglądów, klient będzie musiał wykonywać te prace na czas i na własny koszt.
(3) W wypadku zabrania w zastaw lub innych ingerencji strony trzeciej, klient niezwłocznie powiadomi nas o tym fakcie na piśmie. Jeżeli strona trzecia nie będzie w stanie zwrócić nam przyznanych drogą prawną i pozaprawną kosztów pozwu zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (zagrożenie złożenia skargi w sądzie), za stratę odpowiedzialność będzie ponosił klient.
(4) Klient będzie uprawniony do sprzedaży przedmiotu zakupu w ramach normalnej działalności handlowej. Odstąpi on nam od razu wszystkie wierzytelności w wysokości kwoty na fakturze (włącznie z podatkiem VAT) naszej wierzytelności, które narosły mu z tytułu zbycia przedmiotu dalej swojemu odbiorcy lub stronie trzeciej. Niniejszym przyjmujemy to odstąpienie.  Będzie to obowiązywało niezależnie od tego, czy przedmiot zakupu został sprzedany dalej bez lub z przetworzeniem. Klient będzie miał prawo do skonfiskowania tej wierzytelności także po odstąpieniu. Nienaruszone pozostaje nasze prawo do skonfiskowania naszej wierzytelności. Zobowiązujemy się do niekonfiskowania wierzytelności, jeżeli klient wypełni swoje zobowiązania płatnicze wynikające z pobranych zysków, nie spóźni się z płatnością, i w szczególności gdy nie zostanie złożony wniosek o postępowanie likwidacyjne lub nastąpi wstrzymanie płatności. W takich wypadkach będziemy mogli zażądać, by klient przekazał nam informację o zbytych wierzytelnościach i jego dłużnikach. Ponadto będzie on musiał udostępnić wszystkie informacje niezbędne do konfiskaty, dołączyć stosowne dokumentu, a także poinformować dłużnika (stronę trzecią) o odstąpieniu.
(5) Obróbka i przetworzenie przedmiotu zakupu będzie dokonywane zawsze przez nas. W wypadku przetworzenia przedmiotu zakupu przy użyciu przyrządów innych, niż nasze, nabywamy prawo współwłasności do nowego przedmiotu w proporcji wartości przedmiotu zakupu względem innych przetworzonych przedmiotów w chwili dokonania przetworzenia. W wypadku przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia obowiązuje to samo, co w wypadku przedmiotu zakupu dostarczonego z zastrzeżeniem prawa własności.
(6) W wypadku trwałego połączenia przedmiotu zakupu z innymi przedmiotami, niż nasze, nabywamy prawo współwłasności do nowego przedmiotu w proporcji wartości przedmiotu zakupu względem innych przedmiotów w chwili dokonania połączenia. Gdy połączenie nastąpi w taki sposób, że nowa rzecz klienta będzie przewidziana jako przedmiot główny, obowiązuje jak w umowie, że klient przekaże nam współwłasność w stosownej proporcji Klient zastrzeże dla nas powstałą wyłączną własność lub współwłasność.
(7) Klient odstąpi nam również wierzytelność w celu zabezpieczenia naszych wierzytelności w stosunku do niego, które poniósł on wobec strony trzeciej z tytułu połączenia przedmiotu zakupu z gruntem.
(8) Zobowiązujemy się na żądanie klienta do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń wtedy, gdy zrealizowana wartość naszych zabezpieczeń przekroczy powyżej 10% zabezpieczanych wierzytelności. Naszym obowiązkiem będzie wybranie zwalnianych zabezpieczeń.

 
§13 Dodatkowe koszty produkcji specjalnej

(1) Klient poniesie koszty zakupu lub produkcji przyrządów do prasowania, niezbędnych do produkcji towarów klienta. My zobowiązujemy się do nieużywania tych przyrządów bez zgody klienta do produkcji na rzecz innych klientów; zobowiązanie to traci ważność po upływie dwóch lat od ostatniego użycia przyrządów do prasowania w celu zrealizowania zamówień klienta.
(2) Połowa łącznych kosztów będzie płatna przy składaniu zamówienia. Druga połowa bez potrącenia będzie płatna po dostawie pierwszego wzoru pochodzącego z tego przyrządu.
(3) Koszty ponoszone przy zwykłym użytkowaniu i konserwacji przyrządu, np. zmiany, wymiany części, remont, będzie ponosił klient.

 
§14 Dodatkowa dostawa w zleceniach specjalnych

W wypadku zleceń specjalnych, takich jak np. specjalne lakierowanie, specjalne wzory, specjalne struktury powierzchni, zastrzegamy sobie prawo do 10% nadwyżki dostawy. Za dostarczoną nadwyżkę zapłaci klient.

 
§15 Konstrukcje będące własnością klienta

Nie udzielamy gwarancji ani rękojmi za konstrukcje towarów ani części, które klient wykona samodzielnie. Po przyjęciu zlecenia na produkcję takich części w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność konstrukcji stanowiących podstawę tych części.

 
§16 Właściwość sądu – miejsce wypełnienia

(1) Właściwością sądu jest sąd właściwy dla naszej siedziby. Mamy jednakże prawo do składania pozwów w sądzie właściwym dla siedziby klienta.
(2) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Nie obowiązuje Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
(3) O ile nie zostanie ustalone inaczej w potwierdzeniu zlecenia, miejscem wypełnienia umowy jest siedziba naszej firmy.

(4) Odbiorca poniesie wszystkie opłaty, koszty i wydatki związane z każdym prowadzonym przeciw niemu postępowaniem prawnym poza granicami Niemiec, które zostanie rozstrzygnięte na jego niekorzyść.

 
§17 Certyfikat PEFC

Wszystkie artykuły o numerach, przy których na potwierdzeniu zlecenia, dowodzie dostawy, fakturze nie ma gwiazdki (*), uzyskały w 100 % certyfikat PEFC o numerze HW-Zert GmbH HW-CoC-0296-13.

 
§18 Odsetki za zwłokę

W wypadku gdy klientem nie będzie firma, przysługuje nam prawo zażądania odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej aktualnie obowiązującej bazowej stopy procentowej ustalonej przez Niemiecki Bank Federalny.
W wypadku gdy klientem będzie firma, przysługuje nam prawo zażądania odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej aktualnie obowiązującej bazowej stopy procentowej. Ponadto zastrzegamy sobie prawo doliczenia opłat manipulacyjnych.
Nie wyklucza się możliwości wysuwania roszczeń o wyższe odszkodowanie za zwłokę. Nasi klienci mają prawo przedstawienia dowodu, że szkoda nie nastąpiła lub jest znacznie mniejsza, niż to zostało przez nas stwierdzone.


 
CENTRALA / SIEDZIBA W NIEMCZECH

 

WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70

D-71720 Oberstenfeld

 

Tel: +49 (0) 70 62/50 - 0
Fax: +49 (0) 70 62/50 - 208

 

E-mail: