ACASĂ
 | 
PRODUSE
 | 
SERVICE
 | 
ACTUALITĂŢI
 | 
COMPANIA
 | 
CONTACT
Condiţii comerciale generale
Vă aflaţi aici:   > Acasă  > Condiţii comerciale generale  

Condiţiile generale

Condiţiile generale de vânzare

 

ale firmei WERZALIT Deutschland GmbH.

 
Art. 1 Generalităţi/domeniul de valabilitate

(1) Condiţiile noastre de vânzare se aplică în mod exclusiv. Condiţiile contradictorii sau cele care se abat de la condiţiile noastre de vânzare, precum şi condiţiile suplimentare propuse de client nu sunt recunoscute, cu excepţia situaţiei în care ne-am exprimat explicit şi în scris acordul cu privire la valabilitatea acestora.
(2) Condiţiile noastre de vânzare sunt valabile şi în cazul în care efectuăm livrarea fără rezerve către client deşi avem cunoştinţă de condiţii contradictorii ale clientului sau de condiţii care se abat de la condiţiile noastre de vânzare.
(3) Toate convenţiile stabilite între noi şi client în scopul îndeplinirii acestui contract sunt prevăzute în scris în textul prezentului contract. Completările sau modificările necesită forma scrisă.

 
Art. 2 Oferta

Oferta noastră poate fi modificată oricând în măsura în care confirmarea comenzii nu stipulează altceva. Un contract devine valabil abia din momentul în care confirmăm în scris sau onorăm o comandă care a fost lansată de client pe baza unei oferte.

 
Art. 3 Disponibilitatea de livrare

(1) Suntem îndreptăţiţi să ne retragem din contract dacă nu suntem aprovizionaţi la timp sau nu suntem aprovizionaţi corect de către subfurnizori, cu excepţia cazurilor în care ne facem noi înşine responsabili de acest lucru.
(2) În cazul în care, conform alin. (1), ne putem retrage din contract, ne obligăm să informăm imediat clientul în acest sens şi să-i restituim fără întârziere contraprestaţiile efectuate deja de către acesta.

 
Art. 4 Respectarea instrucţiunilor de utilizare şi a indicaţiilor privind montajul

(1) Trebuie respectate instrucţiunile noastre de utilizare şi indicaţiile privind montajul.
(2) Nu ne asumăm răspunderea pentru prejudiciile rezultate în urma nerespectării instrucţiunilor de utilizare şi a indicaţiilor de montaj.

 
Art. 5 Preţurile/condiţiile de plată

(1) În măsura în care confirmarea comenzii nu prevede altceva, preţurile noastre sunt valabile „franco fabrică" şi nu includ ambalajul sau costurile de expediere şi asigurare. În cazul comenzilor mici, ne rezervăm dreptul de a percepe taxe de procesare.
(2) Clientul trebuie să plătească preţul valabil în ziua livrării.
(3) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) prevăzută de lege nu este inclusă în preţurile noastre. TVA în cuantumul legal impus va fi indicată separat în factură în ziua emiterii facturii.
(4) În măsura în care confirmarea comenzii nu prevede altceva, preţul de cumpărare net (fără deduceri) este scadent în termen de 30 de zile de la data facturării.
(5) Dacă plata se realizează într-un interval de 14 zile de la data facturării, atunci clientul are dreptul să scadă din suma netă facturată o reducere de 2%.
(6) Drepturile de compensare şi de retenţie îi revin clientului numai în cazul în care cererile sale reconvenţionale sunt legal recunoscute, necontestate şi acceptate de către noi.
(7) Avem dreptul de a ceda unui terţ creanţele către cumpărător.

(8) Dacă cumpărătorul a întârziat plata unei creanțe, atunci toate celelalte creanțe ale cumpărătorului pot deveni scadente.

 
Art. 6 Livrarea parţială şi livrarea la cerere

(1) Avem dreptul de a realiza livrări parţiale.
(2) Dacă s-a convenit în mod explicit livrarea defalcată sau la cerere, atunci, după expirarea unei prelungiri rezonabile, de patru săptămâni, a termenului, ne putem retrage din contract sau putem solicita preţul total convenit în schimbul punerii la dispoziţie a întregii cantităţi de marfă.
În cazul în care clientul nu ia în primire sau nu solicită livrarea defalcată după cum s-a convenit, ne rezervăm dreptul de a-i factura acestuia costurile de depozitare și dobânzi aferente.
(3) Marfa comandată la cerere trebuie să fi fost solicitată integral de către client în interval de şase luni, cel târziu până în data de 30 noiembrie a anului, cu excepția cazului în care a fost convenit în mod explicit un termen mai scurt.

Cererea trebuie să ajungă la noi într-un termen rezonabil înainte de termenul de livrare.
Majorările prețurilor, care pot apărea pe durata solicitării mărfii, vor fi suportate integral.

 
Art. 7 Timpul de livrare

(1) Datele privind timpul de livrare nu au caracter obligatoriu cu excepţia cazurilor în care s-a convenit în mod explicit altceva.
(2) Respectarea obligaţiei noastre de livrare presupune îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a tuturor obligaţiilor clientului. Ne rezervăm dreptul de a invoca excepţia de neexecutare a contractului.
(3) Dacă clientul nu-şi îndeplineşte obligaţia de recepţionare a mărfii sau dacă lezează din culpă alte obligaţii de colaborare, avem dreptul, în măsura în care am suferit prejudicii, inclusiv eventuale costuri suplimentare, de a cere despăgubiri. Ne rezervăm dreptul de a formula alte pretenţii suplimentare.
(4) În măsura în care se întrunesc condiţiile de la alin. (3), pericolul unei distrugeri sau degradări fortuite a bunului achiziţionat este transferat asupra clientului în momentul în care acesta ajunge în situaţia de a nu realiza recepţia bunului sau plata.
(5) Dacă ne facem responsabili de depăşirea unui termen de livrare, clientul se poate retrage din contract după ce ne-a oferit în scris o prelungire rezonabilă a termenului de livrare şi nici acest termen nu a fost respectat. Prelungirea rezonabilă a termenului
trebuie să cuprindă o perioadă de cel puţin patru săptămâni.
(6) Dacă suntem împiedicaţi să efectuăm livrarea prin forţa majoră, atunci termenul de livrare se prelungeşte implicit cu perioada iniţială. Forţa majoră presupune condiţii imprevizibile şi de care nu ne facem responsabili, care ne îngreunează sau fac imposibilă livrarea, ca de exemplu conflicte de muncă, măsuri oficiale, aprovizionarea deficitară cu materii prime, afectarea exploatării prin prejudicii produse de apă, foc sau defectarea utilajelor etc., indiferent dacă aceste evenimente au loc la firma noastră sau la subfurnizorii noştri. În cazul în care condiţiile menţionate mai sus durează mai mult de patru luni, avem dreptul de a ne retrage din contract. La solicitarea clientului, trebuie să declarăm dacă ne retragem din contract sau dacă vom livra într-un termen rezonabil stabilit de către noi.

 
Art. 8 Transportul şi transferul riscurilor

(1) Dacă nu s-a convenit altfel, vom stabili noi mijloacele şi căile de transport fără a ne a asuma răspunderea că se alege varianta cea mai rapidă şi cea mai ieftină.
(2) Riscul este transferat asupra clientului în momentul în care predăm marfa din depozitul fabricii persoanei care efectuează transportul. Acest lucru este valabil şi în cazul livrărilor parţiale. Dacă clientul refuză recepţionarea mărfii în mod nejustificat, dacă livrarea este întârziată din motive ce ţin de client sau dacă clientul nu solicită la timp comenzile la cerere, atunci riscul este asumat de client.
(3) Dacă depozităm marfa în depozitul nostru, clientul trebuie să ne plătească costurile uzuale de depozitare. Dacă marfa este depozitată la terţi, clientul va suporta cheltuielile acestora.
(4) În caz de deteriorare sau de pierdere a mărfii în timpul transportului, clientul trebuie să întocmească imediat un proces-verbal al stării de fapt.

 
Art. 9 Răspunderea pentru defecte

(1) Drepturile de garanţie ale clientului presupun că acesta şi-a îndeplinit obligaţiile de inspectare şi de reclamare conform § 377 HGB (par. 377 din Codul Comercial German).
(2) Dacă se constată un defect al bunului achiziţionat, avem dreptul discreţionar fie de a remedia defectul, fie de a livra alt bun fără defecte. Dacă se optează pentru remedierea defectului, avem obligaţia de a suporta toate cheltuielile necesare pentru remedierea defectului, în special costurile cu transportul, cu căile de transport, cu manopera şi cu materialul, în măsura în care aceste cheltuieli nu cresc prin faptul că bunul achiziţionat a fost dus într-un alt loc decât locul de utilizare luat în calcul la încheierea contractului.
(3) Dacă obligaţiile de remediere nu sunt îndeplinite, clientul are dreptul discreţionar de a se retrage din contract sau de a solicita reducerea preţului.
(4) Ne asumăm răspunderea conform dispoziţiilor legale în măsura în care clientul formulează pretenţii de despăgubire pe baza unor prejudicii produse cu intenţie sau din neglijenţă gravă. Însă dacă nu am lezat intenţionat prevederile contractuale, obligaţia noastră de despăgubire a clientului se limitează în aceste cazuri numai la prejudiciile previzibile, care se produc în mod tipic.
(5) În rest, ne asumăm responsabilitatea conform dispoziţiilor legale în măsura în care am lezat cu intenţie o obligaţie contractuală esenţială (obligaţie fundamentală). În acest caz, obligaţia de despăgubire a clientului se limitează numai la prejudiciile previzibile, care se produc în mod tipic.
(6) Dacă clientului îi revine dreptul de a pretinde compensarea prejudiciului şi nu a serviciului prestat, obligaţia noastră de despăgubire se limitează numai la prejudiciile previzibile, care se produc în mod tipic.
(7) Răspunderea pentru lezarea din culpă a vieţii, a integrităţii fizice sau a sănătăţii nu este afectată. Acest lucru este valabil şi pentru răspunderea obligatorie conform legii germane privind răspunderea faţă de produs (Produkthaftungsgesetz).
(8) În măsura în care nu există alte prevederi prealabile, răspunderea este exclusă.
(9) Termenul de prescripţie în cazul unui regres la livrare conform §§ 478, 479 BGB (par. 478, 479 Cod Civil German) nu este afectat.

 
Art. 10 Prescripţia pretenţiilor privind defectele

(1) Termenul de prescripţie pentru pretenţiile privind defectele este de 12 luni.
(2) În cazul unui bun achiziţionat care a fost utilizat conform modului obişnuit de utilizare pentru o construcţie şi care a cauzat deficienţa acesteia, termenul de prescripţie este de doi ani, cu excepţia cazului în care cel care a montat bunul achiziţionat
în construcţie trebuie să-şi asume răspunderea faţă de partenerul său contractual pentru o perioadă mai lungă de doi ani. În acest caz, se aplică prezentul termen de prescripţie sau maximum termenul de prescripţie conform § 438 Abs. Ziff. 2 lit. b BGB (par. 438, alin. cifra 2, lit. b din Codul Civil German).

 
Art. 11 Alte pretenţii de despăgubire

(1) Dacă nu s-a reglementat altceva în prealabil, pretenţiile de despăgubire şi de compensare a costurilor formulate de client (în continuare: pretenţii de despăgubire) sunt excluse, indiferent din ce motiv legal, în special în ce priveşte cele apărute din lezarea obligaţiilor contractuale şi din acţiuni nepermise.
(2) Acest lucru nu este valabil şi în caz de intenţie sau neglijenţă gravă, în caz de lezare a vieţii, a integrităţii fizice sau a sănătăţii ori în caz de lezare a obligaţiilor contractuale esenţiale. Pretenţia de despăgubire pentru lezarea obligaţiilor contractuale esenţiale se limitează însă numai la prejudiciile previzibile, care se produc în mod tipic, în măsura în care nu există intenţie sau neglijenţă gravă şi nu s-a lezat viaţa, integritatea fizică sau sănătatea persoanelor. O modificare a probelor în defavoarea clientului nu este corelată cu reglementările anterioare.

 
Art. 12 Rezerva dreptului de proprietate

(1) Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunului achiziţionat până în momentul recepţionării tuturor plăţilor de la client datorate în baza relaţiilor contractuale curente. Rezerva se raportează la soldul recunoscut. În cazul în care comportamentul clientului contravine contractului, în special în cazul întârzierii plăţii, avem dreptul de a recupera bunul achiziţionat. Recuperarea bunului achiziţionat implică retragerea noastră din contract. După recuperarea bunului achiziţionat, suntem îndreptăţiţi la valorificarea acestuia, iar profitul din valorificare se va lua în calcul în raport cu obligaţiile financiare ale clientului, din care se scad costuri de valorificare rezonabile.
(2) Clientul are obligaţia de a trata cu grijă bunul achiziţionat. Clientul este îndeosebi obligat să asigure bunul achiziţionat contra prejudiciilor produse de foc, apă şi furt în proporţie suficientă raportat la preţul de achiziţie. Dacă sunt necesare lucrări de întreţinere şi inspecţie, clientul este responsabil pentru realizarea acestora la timp pe propria cheltuială.
(3) În caz de sechestru sau alte intervenţii ale terţilor, clientul trebuie să ne anunţe imediat în scris. Imediat ce terţul nu este în situaţia de a ne achita costurile judiciare sau extrajudiciare corelate cu o plângere conform § 771 ZPO (par. 771 Codul de Procedură Civilă German) (pretenţiile formulate contra terţilor), clientul este responsabil pentru pierderea suferită de noi.
(4) Clientul are dreptul de a înstrăina bunul achiziţionat printr-o tranzacţie comercială uzuală. El ne cedează deja de pe acum toate creanţele echivalente cu suma totală facturată (inclusiv TVA) de către noi, care au rezultat din vânzarea către cumpărătorul sau terţii cu care a încheiat tranzacţia. Prin prezenta acceptăm cesiunea. Acest lucru este valabil indiferent dacă bunul achiziţionat a fost vândut fără să fi fost prelucrat sau după prelucrare. Clientul este în continuare îndreptăţit la încasarea acestei creanţe şi după înstrăinare. Dreptul nostru de a încasa această creanţă rămâne neatins. Ne obligăm să nu încasăm creanţa dacă clientul îşi onorează obligaţiile de plată din câştigurile încasate, dacă nu are întârzieri de plată şi dacă nu există un ordin de deschidere a procedurii de conciliere sau de insolvenţă sau dacă plata este suspendată. În această situaţie, putem pretinde de la client să ne aducă la cunoştinţă creanţele cedate şi debitorul acestora. În plus, clientul trebuie să facă toate demersurile necesare pentru încasare, să înmâneze documentele aferente şi să informeze debitorul (terţul) despre cedare.
(5) Prelucrarea sau modificarea bunului achiziţionat de către client se va face întotdeauna pentru noi. Dacă bunul achiziţionat este prelucrat cu alte obiecte, care nu ne aparţin, atunci dobândim coproprietatea asupra noului bun în funcţie de valoarea bunului achiziţionat în raport cu celelalte obiecte prelucrate în momentul prelucrării. Pentru bunul creat prin prelucrare, sunt valabile aceleaşi dispoziţii ca şi pentru bunul achiziţionat care a fost livrat sub rezervă.
(6) Dacă bunul achiziţionat este îmbinat inseparabil cu alte obiecte, care nu ne aparţin, atunci dobândim coproprietatea asupra noului bun în funcţie de valoarea bunului achiziţionat în raport cu celelalte obiecte îmbinate în momentul îmbinării. Dacă îmbinarea are loc astfel încât bunul clientului se consideră a fi bunul principal, atunci se convine ca clientul să ne transfere proporţional dreptul de coproprietate. Clientul ne rezervă dreptul unic de proprietate sau dreptul de coproprietate rezultat astfel.
(7) Clientul ne cedează şi creanţa pentru asigurarea creanţelor noastre faţă de el, născute din îmbinarea mărfii cu terenul unui terţ.
(8) Ne obligăm să cedăm la cererea clientului garanţiile care ne revin dacă valoarea realizată a garanţiilor noastre depăşesc cu 10 % creanţele de asigurat. Alegerea garanţiilor de cedat ne revine nouă.

 
Art. 13 Costuri speciale pentru execuţii la comandă

(1) În cazul în care cumpărăm sau executăm unelte de presare pentru producerea mărfurilor clientului, atunci costurile vor fi suportate de către client. Ne obligăm să nu utilizăm fără acordul clientului aceste unelte la execuţiile pentru alţi clienţi; această
obligaţie expiră la doi ani de la ultima utilizare a uneltelor de presare pentru comenzile clientului.
(2) O jumătate din costurile totale este scadentă la data efectuării comenzii. Cealaltă jumătate se va plăti fără deducere după livrarea primului model tip produs cu această unealtă.
(3) Costurile care depăşesc utilizarea normală şi întreţinerea uneltei, de exemplu modificările, înlocuirea componentelor, revizia, îi revin clientului.

 
Art. 14 Livrarea de surplusuri în cazul comenzilor speciale

În cazul comenzilor speciale, ca de exemplu vopsele speciale, decoruri speciale, suprafeţe cu structuri speciale, ne rezervăm dreptul de a livra un surplus de până la 10 %. Surplusul livrat trebuie plătit de către client.

 
Art. 15 Proiectarea proprie a clientului

Pentru mărfurile sau componentele de mărfuri proiectate independent de către client, este exclusă orice fel de garanţie şi răspundere. În special, prin acceptarea unei comenzi de executare a unor asemenea componente, nu ne asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea proiectării care stă la baza acestor componente.

 
Art. 16 Sediul procedural – locul de executare

(1) Sediul procedural este reşedinţa firmei noastre. Avem dreptul de a intenta proces clientului şi la instanţa de la reşedinţa acestuia.
(2) Se aplică legislaţia Republicii Federale Germania. Dreptul comercial al Naţiunilor Unite nu este valabil.
(3) Dacă din confirmarea comenzii nu rezultă altceva, locul de executare este reşedinţa firmei noastre.

(4) Cumpărătorul trebuie să suporte toate taxele, costurile și spezele, rezultate în legătură cu orice procedură judiciară inițiată împotriva sa în afara Germaniei și câștigată.

 
Art. 17 Certificarea PEFC

Toate numerele articolelor care pe documentul de confirmare a comenzii, pe bonul de livrare sau pe factură nu sunt marcate cu * sunt certificate 100 % PEFC şi încadrate la nr. de certificare PEFC HW-Zert GmbH HW-CoC-0296-13.

 
Art. 18 Dobânzi de întârziere

Dacă clientul nu este o companie, în cazul întârzierilor avem dreptul de a solicita dobânzi de întârziere în valoare de 5 puncte procentuale peste dobânda bancară de bază a Băncii Federale Germane. Dacă clientul este o companie, în cazul întârzierilor avem dreptul de a solicita dobânzi de întârziere în valoare de 8 puncte procentuale peste dobânda bancară de bază a Băncii Federale Germane. În plus, ne rezervăm dreptul de a percepe taxe de procesare.
Ridicarea pretenţiei unei despăgubiri mai mari nu este exclusă. Clientului nostru îi rămâne dreptul de a dovedi că o pagubă nu s-a produs sau este mai mică decât pretenţia noastră.


 
ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ / SEDIU GERMANIA

 

WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70

D-71720 Oberstenfeld

 

Tel: +49 (0) 7 06 25 00
Fax: +49 (0) 7 06 25 02 08

 

E-mail: