STARTSIDA
 | 
PRODUKTER
 | 
FÖRETAG
 | 
KONTAKT
Allmänna villkor
Du är här:   > Startsida  > Allmänna villkor  

Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor

 

från WERZALIT Deutschland GmbH

 

 
§1 Allmänt – giltighetsområde

(1) Endast våra villkor gäller. Motstridiga villkor eller villkor från kunden som avviker från eller kompletterar våra egna godkänns inte, såvida man inte gjort en skriftlig överenskommelse om annat.
(2) Våra affärsvillkor gäller även när vi utan förbehåll levererar till en kund, trots att vi känner till att kundens villkor strider mot eller avviker från våra egna.
(3) Alla överenskommelser som gjorts mellan oss och kunden för att uppfylla avtalet har skrivits in i detta avtal. För kompletteringar och ändringar krävs skriftlig form.

 
§2 Anbud

Vårt anbud är friblivande, såvida inget annat framgår av orderbekräftelsen. Ett avtal kommer till stånd först när vi skickar en skriftlig bekräftelse eller utför ett uppdrag som baseras på vårt anbud till kunden.

 
§3 Underleveranser

(1) Vi har rätt att dra oss ur avtalet om vi själva inte får våra leveranser, inte får dem i rätt tid eller får fel varor levererade, såvida vi inte själva är skyldiga att stå för detta.
(2) Om vi kan dra oss ur ett avtal enl. avsnitt (1) förpliktigar vi oss att informera kunden omgående och att utan dröjsmål ersätta kunden för de motprestationer som redan gjorts.

 
§4 Följ anvisningarna i manualer och monteringsdirektiv

(1) Anvisningarna i våra manualer och monteringsdirektiv måste följas.
(2) Vi ansvarar inte för skador som beror på att anvisningarna i manualer och monteringsdirektiv inte följts.

 
§5 Priser – betalningsvillkor

(1) Såvida inget annat framgår av orderbekräftelsen gäller våra priser "från fabriken" exklusive förpackning, frakt och försäkringskostnader. Vid mindre order förbehåller vi oss rätten att ta ut avgifter för bearbetning.
(2) Kunden måste betala giltigt pris på leveransdagen.
(3) Den lagstadgade momsen ingår inte i våra priser. Giltig moms anges speciellt på fakturan när den skrivs.
(4) Såvida inget annat framgår av orderbekräftelsen ska nettopriset (utan avdrag) betalas inom 30 dagar efter fakturadatum.
(5) Om betalnings sker inom 14 dagar efter fakturadatum har kunden rätt att dra av 2 % diskonto från fakturans nettobelopp.
(6) Kunden har endast avräknings- och kvarstadsrätt om hans eller hennes motprestationer vunnit laga kraft, är obestridda eller godkända av oss.
(7) Vi har rätt att överlåta våra fordringar på kunden till tredje part.
(8) Om kunden inte betalat i tid kan fordringsägaren kräva att alla andra fordringar förfaller till betalning.

 
§6 Delleverans och leverans vid avropsorder

(1) Vi har rätt att utföra delleveranser.
(2) Om det finns ett uttryckligt avtal om delleveranser eller leverans vid avropsorder kan vi efter en lämplig tidsfrist på 4 veckor dra oss ur avtalet eller kräva att kunden betalar hela det avtalade priset mot att vi ställer hela varumängden till förfogande.
Om kunden inte hämtat eller avropat de delmängder som fastställts i överenskommelsen förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för de lagerkostnader och räntor som uppstår.
(3) Kunden måste avropa alla varor som beställts inom 6 månader, dock senast den 30 november samma år, såvida ingen annan tidsfrist uttryckligen avtalats.
En anmodan att leverera måste komma in till oss i god tid före leveransdatumet.
Prisökningar som uppstår under avropningstiden ska i sin fulla omfattning betalas av kunden.

 
§7 Leveranstid

(1) Angivelser om leveranstid är inte bindande, såvida inget annat uttryckligen avtalats.
(2) För att vi ska uppfylla våra leveransskyldigheter förutsätts att kunden uppfyller alla sina skyldigheter i rätt tid och enligt gällande regler. Vi förbehåller oss rätten att lägga in en protest om avtalet inte uppfylls.
(3) Om kunden inte tar emot varan i tid eller på annat sätt bryter mot sina avtalsskyldigheter har vi rätt att kräva ersättning för de skador vi drabbas av i samband med detta, inklusive ev. merkostnader. Vi förbehåller oss rätten att ställa ytterligare ersättningskrav.
(4) Om villkoren i avsnitt (3) uppfylls övertar kunden risken för att köpobjektet går förlorat eller försämras på grund av tillfälliga omständigheter vid den tidpunkt då kunden inte hämtar en vara eller betalar i tid.
(5) Om vi själva är ansvariga för en försenad leverans kan kunden dra sig ur avtalet efter att han eller hon skickat ett skriftligt meddelande där en lämplig tidsfrist anges och den tiden har förlupit utan någon leverans. Den här tidsfristen måste vara minst fyra veckor.
(6) Om vi inte kan leverera på grund av högre våld förlängs leveranstiden automatiskt med motsvarande tid. Med högre våld likställs oförutsedda händelser och omständigheter utanför vår kontroll som gör det orimligt svårt eller omöjligt för oss att leverera, till exempel arbetskonflikter, myndighetsåtgärder, dålig försörjning med råvaror, driftstörningar på grund av vatten, eld, maskinavbrott etc., oavsett om de uppstår hos oss eller våra leverantörer. Skulle dessa omständigheter pågå längre än fyra månader har vi rätt att dra oss ur avtalet. På kundens begäran måste vi ange huruvida vi tänker dra oss ur avtalet eller leverera inom en viss tid som vi själva bestämmer.

 
§8 Transport och riskövertagande

(1) Såvida inget annat avtalats bestämmer vi transportmedel och transportvägar, utan att för den skull ansvara för att det är den snabbaste och billigaste möjligheten.
(2) Risken övergår till kunden när vi lämnar över varan till transportören på anläggningens lager. Det gäller även vid delleveranser. Om kunden utan giltig anledning inte tar emot varan så att leveransen försenas på grund av honom eller henne eller om kunden inte avropar order i rätt tid övergår risken till kunden.
(3) Om varan förvaras hos oss är kunden skyldig att betala normal lagerhyra. Förvaras varan hos tredje part får denne stå för kostnaderna.
(4) Vid skada på eller förlust av vara vid transport måste kunden omedelbart rapportera sakförhållandena.

 
§9 Garanti

(1) Garantirättigheterna förutsätter att kunden uppfyller alla sina undersöknings- och anmälningsplikter enligt § 377 i den tyska handelsbalken.
(2) Skulle det vara fel på köpobjektet har vi rätt att själva välja om det ska repareras eller om en ny, felfri vara ska levereras för att ersätta kunden. Vid reparationer är vi skyldiga att stå för alla kostnader och arbeten i samband med detta, i synnerhet transport-, väg-, arbets- och materialkostnader, såvida de inte ökar på grund av att köpobjektet har flyttats till ett annat ställe än den plats där det används och som vi måste utgå ifrån när avtalet slöts.
(3) Om det inte går att åtgärda felet har kunden rätt att efter eget val dra sig ur avtalet eller kräva ett reducerat pris.
(4) Vi ansvarar enligt lag för skador som vi orsakat med uppsåt eller av grov oaktsamhet om kunden kräver ersättning. Om vi inte uppsåtligt brutit mot avtalet begränsas ersättningsplikten i dessa fall dock till förutsebara och typiska skador.
(5) Enligt lag är vi också ansvariga om vi gjort oss skyldiga till ett allvarligt avtalsbrott (kardinalplikt). I så fall begränsas ersättningsskyldigheten till förutsebara, typiska skador.
(6) Om kunden har rätt till ersättning för skadan istället för en tjänst begränsas vårt ansvar till förutsebara, typiska skador.
(7) Ansvaret för vållande till annans död, kroppsliga skador eller skador på hälsan förblir opåverkat. Det gäller även det obligatoriska ansvaret i produktansvarslagen.
(8) Såvida ovanstående inte regleras på annat sätt är allt ansvar uteslutet.
(9) Preskriptionstiden för skadeersättning enligt §§ 478, 479 i tysk lag förblir opåverkad.

 
§10 Preskriptionstid för garantianspråk

(1) Preskriptionstiden för garantianspråk är 12 månader.
(2) För köpobjekt som används på normalt sätt i en konstruktion och orsakar fel på denna är preskriptionstiden två år, såvida inte den som byggt in köpobjektet i konstruktionen är ansvarig för fel på köpobjektet i mer än två år inför sin avtalspartner. I så fall gäller den preskriptionstid som avtalats dem emellan, dock maximalt den preskriptionstid som anges i § 438 avs. nr. 2 lit. b i tysk civilrätt.

 
§11 Andra skadeståndsanspråk

(1) Såvida ovanstående inte regleras på annat sätt är ersättningskrav från kunden för skador och olägenhet (hädanefter: skadeståndsanspråk) uteslutna, oavsett på vilken rättslig grund, i synnerhet inte brott mot skyldigheter i skuldförhållandet och otillåtna handlingar.
(2) Det gäller inte om vi gör oss skyldiga till uppsåtligt handlande, grov oaktsamhet, vållande till annans död, kroppsliga skador eller skador på hälsan eller brott mot viktiga avtalsplikter. Skadeståndsanspråk för brott mot viktiga avtalsplikter begränsas dock till avtalstypiska, förutsebara skador, såvida det inte föreligger uppsåt eller grov oaktsamhet eller handlar om vållande till annans död, kroppsliga skador och skador på hälsan. En ändring av bevisbörda till kundens nackdel är inte förbunden med ovanstående regler.

 
§12 Återtagandeförbehåll

(1) Vi behåller äganderätten till köpobjektet tills alla betalningar i det existerande kontokurantförhållandet (affärsförbindelsen) kommit in. Förbehållet baseras på det bekräftade saldot. Om kunden bryter mot avtalet, i synnerhet vid försenade betalningar, har vi rätt att återta köpobjektet. I och med att vi tar tillbaka köpobjektet drar vi oss också ur avtalet. När vi återtagit ett köpobjekt har vi befogenhet att använda och utnyttja det, kunden debiteras det återvinningsbara beloppet med avdrag för rimliga nyttjandekostnader.
(2) Kunden är skyldig att sköta och behandla köpobjektet med omsorg. I synnerhet är kunden skyldig att på egen bekostnad försäkra köpobjektet tillräckligt mot eld, vatten och stöld i förhållande till nyvärdet. Om det krävs service- och inspektionsarbeten måste kunden på egen bekostnad genomföra dem i rätt tid.
(3) Kunden måste omedelbart underrätta oss skriftligt vid utmätningar eller liknande inblandning av tredje part. Så snart den tredje parten inte är i stånd att ersätta oss för juridiska och icke juridiska kostnader i samband med rättsliga åtgärder enligt § 771 i civilprocessförordningen angående tredje part (genkäromål) blir kunden ansvarig för det bortfall som drabbar oss.
(4) Kunden har rätt att sälja köpobjektet vidare i normala affärstransaktioner. Kunden överlåter med omedelbar verkan alla fordringar som genererats vid vidareförsäljning till en köpare eller tredje part till oss med samma belopp (inkl. moms) som anges på slutfakturan för våra fordringar. Därmed godkänner vi överlåtelsen. Det gäller oavsett om köpobjektet sålts vidare i bearbetat eller obearbetat skick. Kunden har rätt att inkräva denna fordring även efter överlåtelsen. Vår rätt att själva kräva in fordringen förblir opåverkad av detta. Vi försäkrar att vi inte kommer att inkräva fordringen så länge kunden uppfyller sina betalningsskyldigheter för behållningen, inte betalar för sent och framför allt inte om det föreligger förlikning, insolvensförfarande eller inställda betalningar när en order öppnas. Om så är fallet kan vi kräva att kunden avslöjar vilka fordringar som överlåtits och till vem. Förutom det måste kunden ange alla uppgifter som krävs för att kräva in skulden, dela ut tillhörande dokumentation och meddela gäldenären (tredje part) om överlåtelsen.
(5) Om kunden bearbetar eller omarbetar köpobjektet görs det alltid även för vår räkning. Om köpobjektet bearbetas med föremål som inte tillhör oss blir vi delägare i det nya objektet i förhållandet värdet av det ursprungliga köpobjektet jämfört med värdet av de övriga delarna vid den tidpunkt då bearbetningen skedde. För det föremål som uppstår genom bearbetningen gäller för övrigt detsamma som för förbehållet för levererade köpobjekt.
(6) Om köpobjektet blandas med andra föremål som inte tillhör oss på ett sätt som gör det omöjligt att skilja dem åt blir vi delägare i det nya objektet i förhållandet värdet av det ursprungliga köpobjektet jämfört med värdet av de övriga delarna vid den tidpunkt sammanblandningen skedde. Om den här sammanblandningen sker på ett sätt som gör att kundens objekt måste betraktas som huvudobjektet ska kunden enligt överenskommelse ge oss delägarskap i motsvarande grad. Då förvarar kunden den enskilda eller gemensamma egendomen till oss.
(7) Kunden överlåter också en fordring på tredje part på grund av att köpobjektet förbundits med en tomt eller fastighet till oss för att säkra våra fordringar på honom eller henne.
(8) Vi förpliktigar oss att på kundens begäran frisläppa de säkerheter vi är berättigade till när det reella värdet av våra säkerheter överstiger värdet av de fordringar som ska säkras med mer än 10 %. Det är vår uppgift att välja vilka säkerheter som ska frisläppas.

 
§13 Särskilda kostnader för specialtillverkning

(1) Om vi själva köper eller tillverkar pressverktyg för att producera varor till kunden får kunden stå för kostnaden. Vi försäkrar att vi inte kommer att använda dessa verktyg för att tillverka till andra kunder utan den ursprunglige kundens tillåtelse; den här skyldigheten upphör två år efter den senaste gången pressverktygen användes för beställningar från ursprungskunden.
(2) Hälften av den totala kostnaden skall betalas vid beställning. Den andra hälften betalas efter leverans av den första referensmallen från det här verktyget utan avdrag.
(3) Användningssätt som inte ingår i normalt bruk och service av verktyget, t ex ändringar, förnyelse av delar, översyn och renovering sker på kundens bekostnad.

 
§14 Leveransöverskott vid specialuppdrag

Vid specialuppdrag som t ex speciella lackeringar, dekorer och ytstrukturer förbehåller vi oss rätten att leverera ett överskott på upp till 10 %. Det överskott som levereras ska betalas av kunden.

 
§15 Kundens egna konstruktioner

För konstruktioner med produkter eller delar av produkter som tillverkats av kunden är all garanti och allt ansvar uteslutet. Vi tar framför allt inget ansvar för att de delar som ingår i en sådan konstruktion är felfria när vi accepterar en order att tillverka delarna.

 
§16 Laga domstol – fullgörandeort

(1) Laga domstol är vårt företagssäte. Vi har även rätt att väcka åtal i den domstol där kunden bor
(2) Tysk lag gäller. FN-konventionens köprätt är utesluten.
(3) Såvida inget annat framgår av orderbekräftelsen är fullgörandeorten vårt företagssäte.
(4) Kunden är skyldig att betala alla avgifter, kostnader och utlägg som uppstår i samband med alla rättsliga följder som drabbar honom eller henne utanför Tysklands gränser.

 
§17 PEFC-certifiering

Alla artikelnummer på orderbekräftelsen, fraktsedeln och fakturan som inte är märkta med * har PEFC-certifierats till 100 % under PEFC-certifieringsnr. HW-Zert GmbH HW-CoC-0296-13.

 
§18 Förseningsräntor

Såvida kunden inte är ett företag har vi rätt att kräva en ränta som är 5 procent högre än tyska Bundesbanks aktuella, gällande basräntesats vid försenade betalningar.
Om kunden är ett företag kan vi kräva en ränta som ligger 8 procent över den gällande basräntesatsen. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut avgifter för bearbetning.
Det kan inte uteslutas att vi begär en högre förseningsavgift. Våra kunder förbehålls uttryckligen rätten att bevisa att inga förseningar som berättigar oss till ersättning förekommit eller att förseningsavgiften bör vara betydligt lägre än vad vi gör gällande.


 
CENTRALFÖRVALTNING/ SÄTE TYSKLAND

 

WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70
D-71720 Oberstenfeld

 

Tel.: +49 (0)70 62 / 50 - 0
Fax: +49 (0)70 62 / 50 - 208

 

E-post:

© 2019 
WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70
D-71720 Oberstenfeld

Öppettider telefoncentral:
Må. - To. kl. 7.00 - 12.00
  kl. 13.00 - 16.45
Fr. kl. 7.00 - 12.00
+49-(0)7062 / 50 - 0

Fax:
+49-(0)7062 / 50 - 208